Giám đốc: BSCKII: Phạm Văn Điển

Phó Giám đốc: BSCKII: Nguyễn Văn Thúy

Phó Giám đốc: BSCKI: Trịnh Thị Yến

Phó Giám đốc: Ths BS Nguyễn Thị Mai Ly